Buitenwand, vliesgevel, aluminium

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Aluminium vliesgevel met HR++ glas.

Uitgangspunten
Onderhouden: reinigen van de vliesgevel met hoogwerker.

Tabel

MaatregelReserveringskosten per m2 per jaar bij onderhoudsniveau
EenvoudigNormaalUitgebreid
Onderhouden x,xx

Afbeeldingen

TOELICHTING MEERJARIG ONDERHOUD


U vindt hier meerjarig onderhoudsgegevens voor bouwkundige, installatietechnische en civieltechnische componenten, ingedeeld naar elementgroepen. Per component vindt u een kostentabel, waarmee u over een periode van meerdere jaren de onderhoudskosten kunt inschatten. Alle kostengegevens zijn gespecificeerd met materiaalprijzen en arbeidstijden. Daarmee kunt u een goede vergelijking maken met uw eigen situatie.


Uitgangspunten


Definities

De tabellen bevatten over het algemeen drie onderhoudsniveaus, eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud. Wanneer in de tabel niets vermeld is over het niveau van onderhoud, kunt u uitgaan van een normaal onderhoudsniveau. Voor de onderhoudsniveaus gelden de volgende definities:


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Reserveringskosten

Alle vermelde kosten zijn op basis van de contante waarde en annuïteitenmethode teruggerekend naar reserveringskosten per jaar. Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden met

 • rentepercentage 4,5%;
 • levensduur van de betreffende component per niveau van onderhoud;
 • toekomstige prijsstijgingen 2,5%.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld geeft een uitleg van de toegepaste berekening.

Als voorbeeld nemen we een kozijn. Het vervangen van een kunststof kozijn kost bijvoorbeeld 850,- euro exclusief BTW. Het kozijn wordt over 30 jaar vervangen. Wat moet ik nu per jaar gaan reserveren om over 30 jaar het kozijn te vervangen?


Bepalen toekomstige prijs

Als eerste gaan we de toekomstige prijs bepalen. Dit doen we omdat de prijs in de toekomst zal stijgen. Deze prijsstijging bepalen we aan de hand van onze eigen indexen.


De formule is als volgt.

 

FV = C x (1 + r)n FV = Toekomstige prijs (Future Value)
C = Kasstroom (Cashflow)
r = Prijsstijging (%) / 100
n = Jaren


FV = C x (1 + r)n

 

FV = 850 x (1 + 0,025)30 C = 850,00
FV = 850 x 2,098 r = 2,5% / 100 = 0,025
FV = 1.782,93 n = 30 jaar

Bedrag contant maken

De toekomstige prijs is nu bekend en dit bedrag gaan we contant maken. Dit doen we omdat we op dit moment willen weten wat we moeten sparen.


Het toekomstige bedrag contant maken doen we met onderstaande formule:


 

PV = FV / (1 + i)n-1 PV = Contante waarde (Present Value)
FV = Eindwaarde (Future Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PV = FW / (1 + i)n-1

 

PV = 1.782,93 / (1 + 0,045)29 FV = 1.782,93 euro
PV = 1.782,93 x 3,584036 i = 4,5% / 100 = 0,045
PV = 497,46 n = 29 jaar

Bepalen jaarlijkse inleg

Nu gaan we de jaarlijkse inleg bepalen. Dit doen we omdat wij verschillende onderhoud-, herstel- en vervangingsperiodes hebben: eenvoudig, normaal en uitgebreid. Deze onderhoudscenario's willen we met elkaar kunnen vergelijken.


We berekenen dit bedrag aan de hand van een annuïteitenberekening:

 

PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i)n-1) PMT = Annuïteit (Periodic paymant amount)
PV = Contante waarde (Preset Value)
i = Rente (%) / 100
n = Jaren - 1


PMT = PV x (1-1/(1+i)) / (1-1/(1+i)n-1)

 

PMT = 497,46 x (1-1/(1+0,045)) / (1-1/(1+0,045)29) PV = 497,46 euro
PMT = 497,46 x (1-1/1,045)/(1-1/3,584) i = 4,5% / 100 = 0,045
PMT = 497,46 x 0,043 / 0,721 n = 29 jaar
PMT = 29,66 euro


Het bedrag van 29,66 euro dient men jaarlijks op de rekening te zetten om vervolgens over 30 jaar het goede bedrag te hebben om het kozijn te vervangen.


Bij het rekenvoorbeeld is een aantal aannames gedaan.

De prijsstijging van het kozijn is 2,5% per jaar. Deze waarde bepalen wij aan de hand van onze eigen indexen.

De rente bij de bank is 4,5% per jaar. Deze waarde wordt verstrekt door de Nederlandse Bank.

De beide percentages stellen wij eenmaal per jaar in. Alleen bij extreme wijzigingen gedurende het jaar zal er een tussentijdse aanpassing plaats vinden.

Verder houden we er rekening mee dat het toekomstig bedrag in het jaar voor de uitvoering beschikbaar is. Als de vervanging dus in 2040 plaats vindt, dan zal het bedrag in 2039 al volledig op de bank staan.


Waarom deze methode?

In onze meerjarig onderhoudstabellen vindt u eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud. Dit zijn 3 verschillende onderhoudscenario's met ook verschillende onderhouds- en vervangingsmomenten. Door de bedragen contant te maken kunnen de verschillende scenario's met elkaar vergeleken worden. Dit verschaft u het inzicht om zelf het juiste beleid te kiezen.


Bepaling kosten

Voortdurend worden de prijzen geactualiseerd zodat de prijsinformatie up-to-date is.

De kosten zijn inclusief:

 • arbeidskosten tijdens normale werktijden en bij de meest voorkomende werkomstandigheden;
 • materialen, waarbij gerekend is met netto materiaalprijzen gebaseerd op een gemiddelde bruto-netto korting;
 • AKW van het uitvoerend bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • reiskosten;
 • kosten voor huur van materieel;
 • aan- en afloopverliezen;
 • eventueel onderzoek op locatie en facturering;
 • externe invloeden, zoals weersomstandigheden, overmacht en bereikbaarheidsproblemen;
 • verliezen door verplaatsing van de ene plaats naar de volgende;
 • verliezen door slechte werkorganisatie;
 • opslag- en stallingskosten;
 • kosten voor uitzetten en opmeten;
 • BTW.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Miriam Derksen de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.