CV-leidingnet precisiebuis, Ø 15 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
De precisiebuis is bestemd voor aanvoer van CV-water naar radiatoren en leidingverdelers. De verbindingen worden tot stand gebracht door klemkoppelingen.

Uitgangspunten
Voor aantal hulpstukken per m is uitgegaan van een kantoorgebouw met 3 bouwlagen, 40 m bij 22 m.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.
Bij volledig vervangen zal 15% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig reviseren
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

CV-leidingnet precisiebuis, Ø 15 mm

Omschrijving:

De precisiebuis is bestemd voor aanvoer van CV-water naar radiatoren en leidingverdelers. De verbindingen worden tot stand gebracht door klemkoppelingen.

Uitgangspunt:

Er dient rekening gehouden te worden met normale bereikbaarheid. Aandachtspunten zijn schachten, kruipruimten en ruimten boven verlaagde plafonds. De warmte afgevende componenten vallen hier niet onder, net zo min als pompen, afsluiters en expansievaten.

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport is uitstekend Warmtedistributie 100%
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving <1% voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport goed Alle warmteafgevers krijgen voldoende capaciteit aangeboden Alle radiatoren krijgen voldoende warmte.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang De nieuwbouwkwaliteit is er duidelijk af. Beginnende, plaatselijke, geringe gebreken (zoals oppervlakkige beschadiging). Deze gebreken zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 1 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel Dit is geen probleem voor het functioneren of de opzet van de installatie.

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport voldoende 95% van de installatie wordt normaal voorzien van warmte 5% kan af en toe hinder ondervinden, met name als alle verwarmingselementen warmte afnemen. Er is dan enige vermindering aan warmteoverdracht.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. De 'nieuwbouw' is al enige tijd geleden, wat te zien is aan het voorkomen van geringe gebreken, zoals oppervlakkige beschadigingen.
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Een enkel serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, zoals plaatselijke sporen van lekkage. Maar er is nog geen overlast als gevolg van gebreken.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel Dit is voornamelijk op het gebied van de aanleg, zoals beugeling en bevestiging.

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Plaatselijk kunnen problemen ontstaan met betrekking tot druk en watertransport 90% van de installatie wordt goed voorzien van warmte Bij toenemende belasting (vraag) komt de capaciteit van meer warmteafgevende componenten in het geding. Dit kan plaatselijk leiden tot klachten.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang Veroudering is duidelijk op te merken. Een aantal gebreken zijn esthetisch, maar komen meer voor. Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Geringe gebreken zijn overal wel waar te nemen, zoals een loszittende beugel of bevestiging.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken, met name ter plaatse van verbindingen, neemt duidelijk toe. Vervormingen, geknikte leidingen, sporen van lekkages en vastzittende afsluiters geven een duidelijk signaal over de conditie.
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces, zijn enkele ernstige gebreken zichtbaar. Deze bepalen de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek, zoals een lekkage, kan leiden tot overlast voor de gebruiker.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel Onvoldoende beugeling, maar ook onvoldoende expansie en onder mechanische spanning staande leidingen kunnen voorkomen.

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Watertransport levert structurele problemen op 85% van de installatie wordt voorzien van warmte De distributie van warmte is ondoelmatig en onder steeds meer omstandigheden (25% van de installatie) wordt te weinig warmte afgegeven. Er zijn hierover structureel klachten.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang De voorziening ‘ziet er niet uit’. Doordat allerlei verouderingsverschijnselen goed waarneembaar zijn, bijvoorbeeld door slechte beugeling, geen strak leidingtracé en beschadigde isolatie, geeft dit de voorziening een ‘verlopen’ aanzien.
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken komen meer en meer voor. Dit type gebreken begint de staat te domineren. Lekkages komen meer en meer voor, ernstige deformatie is min of meer structureel. Door lekkages ontstaat ook gevolgschade (corrosie).
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken kunnen leiden tot het losraken of loszitten van leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages aan koppelingen of ernstige gevolgschade door langdurig uittreden van water in bijvoorbeeld isolatie.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet Door verkeerde aanleg ook gevolgschade. Deze kan leiden tot indirecte gevolgschade (lekkages). Dit komt met name voor in schachten, kruipruimten en boven verlaagde plafonds.

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Werking Werking is structureel slecht qua druk, watertransport en afnamepunten <85% van de installatie wordt nog voorzien van voldoende warmte Er is structureel sprake van verlies aan werking. Veel warmteafgevende componenten leveren geen of onvoldoende warmte. Hierdoor ontstaan structureel klachten.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >25% van de omvang De voorziening ziet er verlopen, verouderd en slecht uit. Algemeen zijn de gebreken zichtbaar.
  Serieuze gebreken >12% van de omvang Serieuze gebreken komen algemeen voor. Deze bepalen in hoge mate de staat, die als slecht betiteld kan worden. Gevolgschade komt structureel voor. Hoewel in het verleden reparaties zijn uitgevoerd, lijkt dit nu nagenoeg niet meer haalbaar.
  Ernstige gebreken >10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn geknikt, gedeformeerd of afgebroken. Lekkages komen voor en leiden tot overlast (indirecte gevolgschade). De gebreken zijn vaak onomkeerbaar van karakter.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving >30% van de omvang voldoet niet Een groot deel van de installatie is niet aangelegd volgens de regelgeving. Hierdoor ontstaat op uitgebreide schaal gevolgschade, zowel direct als indirect (omgeving). Deformaties leiden bijvoorbeeld tot lekkages die gevolgen hebben voor de omgeving.

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afsluiter, handwiel, ontbreekt
Afsluiter, kap ontbreekt
Beugel, zit los
Isolatie, beschadigd
Isolatie, ontbreekt
Oppervlakte, mechanische beschadigingen
Oppervlaktegebreken
Serieus Aansluiting op kraan, sporen van lekkage
Afsluiter, functioneert niet goed
Afsluiter, zit vast
Beugel, onvoldoende
Bevestiging, beugel, gecorrodeerd
Doorhanging
Doorvoerhuls, ontbreekt
Koppeling, lekkage
Leiding, doorvoering onjuist
Leiding, geknakt
Leiding, verbinding, lekkage
Meetnippel, lekkage
Ontluchter, defect
Ontluchter, dicht niet meer af
Ernstig Aansluiting, lekkage
Aarding, ontbreekt
Afsluiter, defect
Afsluiter, doorlatend
Beugel, ontbreekt
Breuk
Doorzakken
Isolatie, verzadigd met vocht
Lekkage
Scheurvorming

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 5 8 10
3 16 23 28
4 26 35 43
5 35 45 55
6 41 53 65

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Normaal
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Belangrijk

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.