Buitenriolering, PVC, Ø 110 mm

Download deze kostentabel

Klik op een bestand hieronder om te downloaden.


Omschrijving

Omschrijving
Buitenriolering van PVC voor vuilwater- en hemelwaterafvoer. De verbindingen worden tot stand gebracht door ringverbindingen.

Uitgangspunten
Er is gerekend met 1 bocht en 1 T-stuk per 2 m buis.

Kosten
De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter.
De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.
Bij volledig vervangen zal 10% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

Huidige conditieGewenste conditie
>1>2>3>4>5>6
1 Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
2 Beperkt herstellen
x,xx
Uitgebreid onderhoud
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
3 Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
4 Volledig herstellen
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Normaal onderhoud
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
5 Volledig vervangen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx
Geen onderhoud
x,xx
6 Volledig vervangen
x,xx
Volledig herstellen
x,xx
Gedeeltelijk reviseren
x,xx
Uitgebreid herstellen
x,xx
Beperkt herstellen
x,xx
Eenvoudig onderhoud
x,xx

Terug naar boven

Tabel condities

Buitenriolering, PVC, Ø 110 mm

Omschrijving

Buitenriolering van PVC voor vuilwater- en hemelwaterafvoer. De verbindingen worden tot stand gebracht door ringverbindingen.

Uitgangspunten

Rekening houden met bereikbaarheid (in de grond), onderhoud heeft geen invloed op vervanging!

Terug naar tabel

Conditie 1

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 100% van de lozingspunten
  Werking Afvoer en lozing uitstekend Alle punten lozen en voeren goed af
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Geen gebreken
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet zo goed als geheel aan de regelgeving <1% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 2

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Voldoet aan ontwerpcapaciteit 100% van de capaciteit bij 99% van de lozingspunten 1% heeft een verminderde capaciteit.
  Werking Afvoer en lozing goed 99% punten lozen en voeren goed af 1% voert het water wel af maar dit duurt (te) lang. Enige niet ernstige plasvorming of stuwing.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken Tot 5% van de omvang Geen nieuwbouwkwaliteit. Plaatselijk geringe gebreken. Deze gebreken zijn echter niet van invloed op de basiskwaliteit en zijn vooral esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken Geen gebreken
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet nagenoeg geheel aan de regelgeving 2 tot 5% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 3

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt in de meeste gevallen gehaald 100% van de capaciteit bij 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten haalt de capaciteit niet meer binnen de normale tijd en heeft dus een verminderde capaciteit. Dit leidt nog niet tot overlast voor gebruikers en/of gebouw.
  Werking Afvoer en lozing voldoende 95% van de lozingspunten 5% van de lozingspunten voert het water niet adequaat af door bijvoorbeeld vervuiling/verstopping. Dit leidt echter nog niet tot (water)overlast. Wel kan sprake zijn van plasvorming en/of stuwing.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 5 tot 10% van de omvang De meeste gebreken zijn esthetisch van aard. Plaatselijk is er sprake van geringe vervorming of beschadiging.
  Serieuze gebreken Tot 3% van de omvang Een serieus gebrek is mogelijk aanwezig en zichtbaar, bijvoorbeeld een lek. Dit leidt nog niet tot gevolgschade maar is wel een aandachtspunt.
  Ernstige gebreken Geen gebreken
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet over het algemeen aan de regelgeving 5 tot 10% van de omvang voldoet niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 4

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer in alle gevallen gehaald. 100% van de capaciteit bij 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten levert problemen op door een slechte afvoer waardoor capaciteitvermindering ontstaat. Hier kan het ontwerp aan ten grondslag liggen qua dimensionering en aanleg. Bij hevige regenval (>100 l/sec/ha) kan lokaal overlast optreden.
  Werking Afvoer en lozing leveren plaatselijk problemen op 85% van de lozingspunten 15% van de lozingspunten vertonen gebreken in de vorm van verstoppingen, deformering en dergelijke. Dit leidt in een aantal gevallen ook tot (water)overlast door overmatige plasvorming en/of stuwing, gevolgd door mogelijke inwatering.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 10 tot 17% van de omvang De voorziening is duidelijk verouderd. Geringe gebreken zijn overal waar te nemen, waarvan enkele esthetisch van aard.
  Serieuze gebreken 3 tot 6% van de omvang Het aantal serieuze gebreken neemt duidelijk toe. Scheurvorming en/of vervormingen geven een duidelijk beeld van de conditie. Plaatselijk ontstaat lekkage en wordt de normale afvoer gehinderd.
  Ernstige gebreken Tot 5% van de omvang Naast het over de gehele linie op gang gekomen verouderingsproces zijn enkele ernstige gebreken zichtbaar. Deze bepalen de matige staat. Een plaatselijk ernstig gebrek kan leiden tot overlast.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet in een aantal gevallen niet aan de regelgeving 10 tot 20% van de omvang voldoet niet of niet geheel

Terug naar tabel

Conditie 5

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt niet meer gehaald 90% van de capaciteit bij 80% van de lozingspunten De totale capaciteit wordt niet meer gehaald (-10%) en manifesteert zich verder duidelijk bij 20% van de lozingspunten. Het ontwerp in combinatie met enkele ernstige gebreken kunnen de oorzaak zijn. Bij hevige regenval (>100l/sec/ha) ontstaan op grote schaal problemen.
  Werking Afvoer en lozing leveren structureel problemen op 75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal 25% van de lozingspunten hebben diverse gebreken en afwijkingen. Dit levert overlast op voor de gebruikers en/of het gebouw, bijvoorbeeld door inwatering en overstroming.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken 17 tot 25% van de omvang De voorziening verkeert duidelijk in slechte staat door allerlei verouderingsverschijnselen, bijvoorbeeld slechte beugeling, geen strak leidingtracé, beschadigde isolatie, etc.
  Serieuze gebreken 6 tot 12% van de omvang Serieuze gebreken domineren. Lekkages, opschot, ernstige deformatie en scheurvorming zijn min of meer structureel.
  Ernstige gebreken 5 tot 10% van de omvang Ernstige gebreken leiden tot het losraken of -zitten van leidingen. Ernstige vervormingen zijn zichtbaar. Lekkages door breuk komen voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet veelal niet meer aan de regelgeving 20 tot 30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Conditie 6

Inspectiecategorie Onderdeel Omschrijving Kwantificering Effecten
Functioneren Capaciteit Ontwerpcapaciteit wordt structureel niet gehaald <90% van de capaciteit bij <80% van de lozingspunten Er zijn structurele problemen inzake de capaciteit. Op veel lokale punten wordt de capaciteit niet gehaald maar ook de totale afvoercapaciteit wordt niet gehaald. Dit leidt tot structurele problemen (overlast).
  Werking Werking is structureel slecht <75% van de lozingspunten functioneert min of meer normaal Meer dan 25% van de lozingspunten functioneert niet of functioneert slecht. Gevolgschades en overlast zijn structureel.
Onderhoudstoestand Geringe gebreken >25% van de omvang De voorziening ziet er verouderd en slecht uit. Overal zijn gebreken zichtbaar.
  Serieuze gebreken >12% van de omvang De voorziening verkeert in slechte staat door serieuze gebreken. Gevolgschade komt structureel voor, reparatie lijkt niet meer mogelijk.
  Ernstige gebreken >10% van de omvang Ernstige gebreken veroorzaken gevolgschade op meerdere plaatsen. Leidingen zijn gescheurd, gedeformeerd of afgebroken. Vrije uitstroom van hemelwater (breuk) komt voor.
Regel- en wetgeving Regel- en wetgeving Voldoet niet meer aan regelgeving >30% van de omvang voldoet niet

Terug naar tabel

Gebrekenlijst

Ernst Omschrijving
Gering Afschot, onvoldoende
Beschadiging, mechanisch
Riolering, niet demonteerbaar ontstoppingsstuk
Vervuiling, door pannegruis
Serieus Afschot, geen
Hemelwaterafvoer, afgebroken
Hemelwaterafvoer, beschadigd
Hemelwaterafvoer, hinderlijk geluid
Hemelwaterafvoer, ontbreekt
Leiding, teveel afschot
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (haaks)
Ernstig Aansluiting, lekkage
Afschot, verkeerd
Breuk
Hemelwaterafvoer, perforaties
Lekkage
Lozingspunt, slechte verbinding
Residu, ophoping
Riolering, afgebroken
Riolering, verkeerd gemonteerde T stuk (tegenstroom)
Rooster, ontbreekt
Scheurvorming
Verstopping

Terug naar tabel

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

Naar conditie Eenvoudig Normaal Uitgebreid
1 0 0 0
2 12 15 17
3 21 26 33
4 27 38 48
5 37 48 61
6 48 60 75

Terug naar tabel

Aspecten

Naam Waarde
Bedrijfsproces Belangrijk
Comfort Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde Onbelangrijk
Esthetica Onbelangrijk
Gevolgschade Normaal
Inkomstenderving Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid Normaal

Afbeeldingen

TOELICHTING CONDITIEKOSTEN


U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component geven we een maatregelenoverzicht waarin de onderhoudsactiviteiten staan vermeld en het daarbij behorende kostenoverzicht.


Indeling

De conditiekosten zijn ingedeeld naar elementgroep volgens het NL-SfB coderingssysteem, bijvoorbeeld elementgroep (1) Funderingen. Per onderdeel wordt de data ingedeeld naar element, bijvoorbeeld elementgroep (13) Vloeren op grondslag. Daarna vindt u per element nog een verdere onderverdeling. Voor het snel raadplegen van de informatie staan de tabellen in alfabetische volgorde per element.

Per component vindt u de volgende informatie:

 • 1. maatregelenoverzicht;
 • 2. kostenoverzicht;
 • 3. conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud;
 • 4. conditienorm;
 • 5. invloed op conditieverloop;
 • 6. gebrekenlijst;
 • 7. aspecten.

1. Maatregelenoverzicht

 


Voorbeeld maatregelenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
2 Beperkt herstellen Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud Geen onderhoud
3 Uitgebreid herstellen Beperkt herstellen Normaal onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
4 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Normaal onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
5 Volledig vervangen Gedeeltelijk reviseren Gedeeltelijk reviseren Uitgebreid onderhoud Eenvoudig onderhoud Geen onderhoud
6 Volledig vervangen Gedeeltelijk vervangen Volledig reviseren Gedeeltelijk reviseren Volledig herstellen Eenvoudig onderhoud


Het maatregelenoverzicht bevat maatregelen om van een huidige conditie naar een gewenste conditie te gaan.

Daartoe heeft de overzicht links een kolom met de huidige conditie van een component en bovenin een rij met de gewenste conditie.

Beide zijn onderverdeeld in een schaal van 1 tot en met 6, waarbij we uitgaan van de hierboven opgenomen algemene beschrijving per conditie, die in principe geldt voor alle componenten. Deze omschrijving kunt u dus als leidraad gebruiken om een conditie te bepalen of te wensen.

Het overzicht is in drie verschillende gedeelten op te splitsen (zie figuur):

 • 1. De diagonaal: hierop kunt u aflezen wat u moet doen om een component in een bepaalde conditie te houden.
 • 2. Het gedeelte boven de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt laten zakken.
 • 3. Het gedeelte onder de diagonaal: daar staat wat u kunt doen als u een component in conditie wilt verhogen.

Stel u heeft een huidige conditie van niveau 3 en wilt naar een gewenste conditie van niveau 2, dan vindt u in de derde rij en de tweede kolom de maatregel die uitgevoerd moet worden om de component in een hogere conditie te krijgen (naar een hogere conditie te brengen).

Voor het in stand houden van een conditie en het laten zakken van de conditie maken we gebruik van drie onderhoudsscenario´s.


Eenvoudig onderhoud

Eenvoudig onderhoud is het minimaal benodigde onderhoud om de component in stand te houden en veilig te laten functioneren. De staat van het component zal door dit onderhoud verslechteren en de te verwachten technische levensduur zal korter worden.


Normaal onderhoud

Normaal onderhoud is het onderhoud om de component goed te laten functioneren en in een goede conditie te houden. Hierdoor zal de gemiddelde technische levensduur meestal gehaald worden.


Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud is het onderhoud om de component in een uitstekende conditie te houden en de bedrijfszekerheid in een hoge staat te houden. De gemiddelde technische levensduur zal boven het gemiddelde liggen.


Maatregelen

Om een component in een hogere conditie te krijgen (brengen), maken we gebruik van ´standaard´ maatregelen, namelijk:

 • beperkt herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, minder dan 40% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • uitgebreid herstellen, het onderdeel blijft aanwezig, meer dan 50% van het onderdeel wordt gerepareerd, mogelijk wordt een aantal onderdelen vervangen;
 • beperkt vervangen, een gedeelte van de component (tot 25%, geen reparaties) wordt vervangen, waarbij sprake is van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk vervangen, een gedeelte van de component wordt vervangen 60-80%, (geen reparaties), daarbij is sprake van het vervangen van grotere essentiële onderdelen;
 • gedeeltelijk renoveren / reviseren, component wordt gedeeltelijk gedemonteerd, beperkt aantal onderdelen worden gerepareerd of vervangen. Daarbij hebben de werkzaamheden wel een componentbreed karakter;
 • volledig herstellen, onderdeel blijft aanwezig, meer dan 90% van het onderdeel wordt gerepareerd;
 • volledig renoveren / reviseren, onderdeel wordt gedemonteerd, groot deel van de component wordt gerepareerd of gedeeltelijk vervangen. Er is sprake van een grootschalige aanpak;
 • volledig vervangen, component wordt volledig vervangen.

2. Kostenoverzicht

 


Voorbeeld kostenoverzicht

Huidige conditieGewenste conditie
123456
1 218,00 178,00 169,00 169,00 - -
2 264,00 218,00 178,00 169,00 - -
3 615,00 439,00 178,00 178,00 169,00 -
4 1.760,00 791,00 615,00 178,00 169,00 -
5 1.760,00 1.145,00 791,00 615,00 169,00 -
6 1.760,00 1.495,00 1.320,00 1.145,00 967,00 169,00


Dit overzicht heeft dezelfde opbouw als het maatregelenoverzicht en geeft van de vermelde maatregelen / scenario´s de kosten weer.

U kunt, door op de onderhoudskosten te klikken, de onderbouwing van deze kosten bekijken. De kosten zijn onderverdeeld in preventieve en correctieve onderhoudskosten.


Onder preventief onderhoud verstaan we gepland onderhoud met een cyclisch karakter, met als doel te voorkomen dat het component zijn functie niet meer betrouwbaar of volledig kan vervullen. De intensie en / of frequentie van preventief onderhoud wordt bijgesteld als er tijdens inspecties afwijkingen aan de verwachte onderhoudsbehoefte zijn geconstateerd.


Onder correctief onderhoud verstaan we het herstellen van een verstoring die meestal niet gepland is. Correctief onderhoud die te voorzien is en die daarom in de planning wordt meegenomen, noemen we gepland correctief onderhoud.


In de onderbouwing is duidelijk te zien wat de werkzaamheden zijn, met bijbehorende frequenties en percentages. De letters M, A en E in de tweede kolom staan respectievelijk voor Materiaal, Arbeid en Materieel.

De onderbouwing van de maatregelen (onder de diagonaal) zijn bij bouwkundige componenten gebaseerd op de aanbrengkosten. Bij de installatietechnische componenten zijn de vervangingskosten als uitgangspunt genomen.

Afhankelijk van de te nemen maatregelen is gerekend met een factor ten opzichte van de aanbreng-/vervangingskosten van de component. De specificatie laat de onderbouwing zien van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemerskosten van de component. Bovenaan de specificatie staat de factor vermeld waarmee, bij de bepaling van de kosten van de maatregel, rekening is gehouden.


3. Conditieverloop in jaren afhankelijk van onderhoud

Deze tabel geeft het conditieverloop weer in jaren, afhankelijk van de soort onderhoud die wordt uitgevoerd. Hierin is te zien in welk jaar een bepaalde conditiescore wordt bereikt bij eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.


4. Conditienormen

De conditie van de componenten wordt weergegeven door een score op een zespuntsschaal.

De scores hebben de volgende betekenis:

 • 1. Uitstekende conditie: nieuwbouwstaat;
 • 2. Goede conditie;
 • 3. Redelijke conditie;
 • 4. Matige conditie;
 • 5. Slechte conditie;
 • 6. Zeer slechte conditie.

5. Invloed op conditieverloop

Met behulp van deze knop kom je bij een overzicht van invloed in jaren op het conditieafhankelijke conditieverloop. Deze invloedsjaren hebben hoofdzakelijk te maken met de locatie en het gebruik van de component.


6. Gebrekenlijst

Met behulp van deze knop krijg je de gebreken te zien die kunnen voorkomen bij dit component. De gebreken zijn gerangschikt naar de ernst van het gebrek: gering, serieus en ernstig.


7. Aspecten

Met behulp van deze knop kun je de waarde van de verschillende aspecten bekijken. De waarden zijn ingedeeld in vier groepen: onbelangrijk, normaal, belangrijk en heel belangrijk. Het toekennen van een waarde aan het aspect is afhankelijk van uw eigen situatie en kan uiteraard afwijken van de standaard ingevulde waarden.


Uitgangspunten kostenbepaling

De kosten hebben we gebaseerd op seriematig werk met als uitgangspunt een kantoorgebouw, 3-laags met een BVO van 2.600 m2. Een aandachtspunt waar u zelf altijd rekening mee dient te houden is de bereikbaarheid van de component en eventueel gelijktijdigheid van werkzaamheden. De genoemde kosten zijn gebaseerd op een normale bereikbaarheid van componenten en het verrichten van werkzaamheden onder normale werkomstandigheden.

Tenzij anders vermeld bij de tabellen zijn de materieelkosten, zoals voor ladders, steigers en dergelijke, niet in de kosten meegenomen.

De arbeidskosten zijn gebaseerd op normale werktijden en werkomstandigheden.


De kosten zijn inclusief:

 • AKW van het uitvoerende bedrijf.

De kosten zijn exclusief:

 • BTW;
 • voorrijkosten.

Reageren

Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Ewald van Gameren de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!


 Dit is een verplicht veld


 Dit is een verplicht veld Dit is een verplicht veld

Verplicht Dit is een verplicht veld.